The Lord bless you and keep you
John Rutter (n. 1945)

Text

The Lord bless you and keep you

The Lord bless you and keep you.
The Lord make his face to shine upon you,
and be gracious unto you.

The Lord lift up the light of his countenance upon you,
and give you Peace. Amen.

Que el Senyor et beneeixi i et guardi

Que el Senyor et beneeixi i et guardi
que et mostri el seu rostre resplendent
i tingui misericòrdia de tu

Que el Senyor elevi sobre teu la llum del seu semblant
i et concedeixi la pau. Amen

Audio

Tots Descarregar     
Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors Descarregar     
Baixos Descarregar     
Tots Descarregar     
Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors Descarregar     
Baixos Descarregar     

Fitxa explicativa

Descarregar