Allà en un pessebre
William Kirkpatrick (1838-1921) / James E. Spilman (1812-1896)

Audio

Tots Descarregar     
Sopranos Descarregar     
Contralts Descarregar     
Tenors Descarregar     
Baixos Descarregar